Marka pobjednik

Mjesto prodaje

Potencijalni kupci različitih proizvoda i usluga dolaze na mjesto prodaje kako bi kupili ili ugovorili uslugu. Ovisno o mogućnosti izbora, prezentaciji, promotivnim aktivnostima, vlastitim očekivanjima kupac će kupiti određeni proizvod ili uslugu. Kako bi klijentima pomogao da ostvare kupnju ili povećaju izbor pojedinog proizvoda, Hendal nudi niz istraživačkih proizvoda:

 • istraživanje profila kupaca – u svrhu optimiziranja ponude proizvoda i usluga potrebno je znati kakvi su naši kupci, kako kupuju i biraju te koja su njihova očekivanja

 • istraživanje kvalitete usluge (Mystery shopping) - provjerava koliko se zaposlenici koji su u neposrednom kontaktu s korisnicima pridržavaju propisanih standarda te kako ih kupci vide i doživljavaju, odnosno na objektivan način mjeri interakciju kupaca i kompanije.

 • istraživanje zadovoljstva kupaca – daje informacije o čimbenicima koji utječu na zadovoljstvo, prioritetima za poboljšanja te područjima unapređenja koja će dovesti do najboljeg povrata  investicije.

 

Dodatno je Hendal razvio i vlastita rješenja:

 • istraživanje POS aktivnosti – Hendalov HrPOS Aktivator donosi informacije o tome koliko i kako se odluka  o kupnji stvarno donosi ispred police, razliku planirane i impulsne kupnja po segmentima kupaca i kategorijama proizvoda te koja je optimalna kombinacija promocija za pojedinu kategoriju

 • indeks zadovoljstva trgovačkim lancima (IZTL) – kontinuirano od 2004. godine prati zadovoljstvo trgovačkim lancima na općoj razini te prema definiranim karakteristikama.

Komunikacijska istraživanja

Niti jedna se kompanija ne želi oglašavati prosječnim reklamama. Konkurentska prednost na tržištu
postiže se ulaganjem sredstva u oglašavanje koje je uspješnije od oglašavanja vaših konkurenata.


U svrhu postizanja što efikasnijeg oglašavanja, valja jasno utvrditi glavne odrednice svake
komunikacijske kampanje: koji su komunikacijski ciljevi, kome se obraćamo, prenosi li komunikacijska
poruka dobro naše ciljeve te jesu li željeni komunikacijski ciljevi postignuti.


Kako bismo dali kvalitetnu potporu klijentima tijekom cijelog procesa planiranja, realizacije i praćenja
komunikacijskih kampanja, Hendal je razvio integrirani model komunikacijskih istraživanja AdVisor®
koji se sastoji od tri dijela:

 • AdVisor Concept test - svrha testiranja koncepta komunikacijske poruke je kreiranje najefikasnije poruke koja će ispunjavati unaprijed postavljene komunikacijske ciljeve.
 • AdVisor Copy test - daje jasne i mjerljive smjernice za unapređenje idejnog rješenja komunikacijske kampanje u najranijoj fazi kreiranja.
 • AdVisor Campaign tracker - nakon lansiranja kampanje prati postiže li reklama svoj cilj, odnosno dolazi li do ciljne populacije, je li zamijećena te postiže li željene efekte.

Marka

Marka nije samo ime proizvoda već je skup različitih elemenata putem kojih se nastoji postići čvrsta
veza s korisnicima. Marka uključuje sam proizvod, ime, pakiranje, konotacije i asocijacije koje se uz
nju vežu, lojalnost i zadovoljstvo kupaca.


Istraživanje marke je ključni element uspješnog brendiranja, jer omogućuje uvid i praćenje promjena
u relevantnim pokazateljima zdravlja marke kako bi se ostvarila, odnosno zadržala njezina uspješnost.


Hendal provodi niz istraživanja koja su usmjerena praćenju pokazatelja zdravlja marke i elemenata
koji na njih utječu. Neka se istraživanja mogu provoditi samostalno, dok istraživanja
BrandPerformance® i BrandPRO razvijena u Hendalu, uključuju sva navedena područja i daju
sveobuhvatnu sliku pozicije i zdravlja marke te promjena u relevantnim pokazateljima, uz detekciju nesvjesnih elemenata koji utječu na zadovoljstvo markom i kupnju marke.


U području istraživanja marke Hendal nudi sljedeća područja istraživanja:

 • praćenje marke - Brand Performance® tracker je alat za praćenje glavnih pokazatelja zdravlja marke. Klijent prema vlastitim potrebama može provoditi cjelokupno istraživanje ili samo određene dijelove. Ovisno o kategoriji proizvoda ili usluga te dinamici promjena, Brand Performance® istraživanje provodi se nekoliko puta godišnje ili jednom godišnje kako bi se na vrijeme uočile promjene i na njih reagiralo.
 • imidž - imidž marke je pokazatelj slike koju korisnici imaju o proizvodu ili usluzi te je povezan s pozitivnim ili negativnim stavom prema marki, što utječe na uzimanje u obzir i na korištenje samog proizvoda. Zbog toga su informacije o imidžu marke proizvoda i usluga iznimno važne pri upravljanju markom u svim njezinim životnim fazama.
 • lojalnost – odgovara na pitanja koliko su potrošači lojalni marki, što će napraviti kad marka nije dostupna na mjestu prodaje, koje su im zamjenske marke i koliko su potrošači vezani za marku. Istraživanja pokazuju da lojalnost kupaca marki proizvoda izravno pridonosi profitu, rastu i životnom vijeku proizvoda. U nekim slučajevima 5%-tno povećanje lojalnosti rezultiralo je 15%-tnim povećanjem prometa. Lojalni kupci čvršće su vezani za marku, spremni su za nju platiti više, ali su obično njome i zadovoljniji.
 • BrandPRO – sveobuhvatno je istraživanje marke koje obuhvaća module poznatost, lojalnost, zadovoljstvo, image i stil života. Ovo istraživanje je nadogradnja istraživanja o marki koja uključuje svjesne i nesvjesne elemente zadovoljstva i kupnje marke uz generacijski prikaz, uključivanje elemenata povjerenja, društvene odgovornosti i segmentaciju korisnika temeljem stila života. 

Korisnici

Ključan preduvjet za uspješno poslovanje je razumijevanje korisnika svojih proizvoda i usluga, njihovih potreba, navika, zahtjeva i očekivanja. Praćenje korisnika nužno je za nove marke i marke u tranziciji, dok jake i zdrave marke putem razumijevanja korisnika mogu utvrditi jesu li i dalje u skladu sa zahtjevima potrošača ili se trebaju prilagoditi novima kako bi osigurale daljnji rast.

Hendalova istraživanja pomaže u definiranju strukture tržišta, identifikaciji faktora uspjeha i uočavanju novih mogućnosti.  U području razumijevanja potrošača Hendal provodi istraživanja:

 • stavova i navika - omogućuje bolje razumijevanje ponašanja potrošača i daje čvrst temelj za ocjenu uspješnosti marketinških strategija.

 • segmentacijska istraživanja - osiguravaju dobivanje informacija za izradu marketinških i prodajnih planova koji, ako se temelje na kvalitetno provedenoj segmentaciji, osiguravaju najviši povrat uloženih sredstava, jer se usmjeruju na one ciljne skupine koje će najvjerojatnije kupiti određen proizvod ili uslugu.

Hendal je razvio i vlastito višedimenzionalno segmentiranje korisnika putem 3D Segmentacije® koja identificira segment potrošača, situacije konzumacije te potrebe odnosno motive koji pojedini segment navode na konzumaciju u određenoj situaciji.

Razvoj novog proizvoda

Razvoj novog proizvoda ili usluge vrlo je složen proces te nužno zahtijeva istraživanje tržišta, kako bi
se eventualne barijere svele na minimum i kako bi se lansirao upravo onaj proizvod koji će imati
najveći uspjeh na tržištu.
Pri razvoju novog proizvoda/usluge moguće je provjeriti različite elemente marketing miksa
provođenjem niza istraživanja:

 • test koncepta – koliko je ideja za naš proizvod prikladna za tržište
 • test proizvoda/usluge – koliko proizvod/usluga odgovara očekivanjima potrošača
 • test imena –prikladnost imena za proizvoda/uslugu i ciljnu populaciju
 • test pakiranja – koliko je pakiranje uočljivo na prodajnomu mjestu i koje vrijednosti komunicira
 • cjenovno pozicioniranje –informacije o očekivanjima potrošača te percepciji prijedloga cijene.