Test pakiranja

Dobro je pakiranje iznimno važno za svaki proizvod, jer će pridonositi njegovu imageu i  prodaji. Test pakiranja može biti usmjeren na funkcionalne karakteristike (uobičajeno se provodi za inovativna pakiranja), no češće se usmjerava na dizajnersko rješenje te njegovu učinkovitost u komuniciranju željenih karakteristika.

Standardni rezultati testa pakiranja uključuju:
 

   • uočljivost na polici
  
ocjenu sviđanja
  
utjecaj na image
  
usporedbu s konkurencijom.

 
Kako se uobičajeno testira više od jednoga dizajnerskog rješenja, informacije dobivene testom pakiranja omogućuju odabir boljeg rješenja te ako je potrebno, i njegovu optimizaciju.

 

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.